ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഹോളിഡേ ടൂർ പക്കേജ് ട്രിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ - ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ്