ඉන්දියාවේ සංචාරය හා සංචාර, නිවාඩු චාරිකා ඇසුරුම් ක්රියාකරු - හතර රෝද ධාවකය