వైల్డ్లైఫ్ టూర్ పాకేజీస్ ఇండియా, బెస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ జంగల్ సఫారి ఇండియా