వోల్వో బస్ హైర్ జైపూర్ ఢిల్లీ ఇండియా, బుక్ లగ్జరీ కోచ్ బస్