అమృత్సర్, టాక్సీ అద్దె, అమ్రిత్సర్ లో సందర్శించడానికి పర్యాటక ఆకర్షణలు