చిత్తోర్ ఘడ్ లో సందర్శించటానికి స్థలాలు, చిత్తోర్ ఘర్ లో టాక్సీ అద్దె, సందర్శనా లో హై కారు