జైసల్మేర్, టాక్సీ అద్దె, జైసల్మేర్ లో సందర్శించడానికి పర్యాటక ఆకర్షణలు