మౌంట్ అబూలో టాక్సీ అద్దె, మౌంట్ అబూలో సందర్శించటానికి పర్యాటక ప్రదేశాలు