ఉదయపూర్ చిత్తోర్ ఘడ్ సందర్శనా టూర్ పాకేజీలు, వన్ డే ట్రిప్