ఉదయపూర్ నాగ్డా సందర్శనా టూర్ పాకేజీలు, వన్ డే సిటీ ట్రిప్