ఉదయపూర్ స్థానిక సందర్శనా, ​​వన్ డే సిటీ టూర్ పాకేజీలు