జైపూర్ ఫోర్ట్ సైట్ సీయింగ్ టూర్ పాకేజీలు, జైగర్ నహార్ గర్ అమర్