కార్బెట్ మరియు నైనాల్టితో గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ - 9 నైట్స్ మరియు 9 డేస్