ఖజురహో పాకేజీలు, హాలిడే ట్రిప్ తో గోల్డెన్ ట్రింగిల్ టూర్