మెజెస్టిక్ బెంగళూరు, మైసూర్ మరియు ఊటీ కొడైకెనాల్ - ఫోర్ వీల్ డ్రైవ్ ఇండియా