గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ టూర్ గోవా, బడ్జెట్ హాలిడే పాకేజీలు, ట్రిప్ ఇటిటెరీ