తాజ్ మహల్ మూన్లైట్ టూర్, తాజ్ మహల్ ఫుల్ మూన్ ప్యాకేజీ ఆన్ లైన్ బుకింగ్