జైపూర్ ఉదయపూర్ టూర్ ప్యాకేజీ, ఢిల్లీ నైట్స్ మరియు 9 రోజుల డేస్ ఇటినెరరీ, హాలిడే పాకేజీలు