జైపూర్ జోధ్పూర్ ఉదయపూర్ టూర్ ప్యాకేజీ, శుక్రవారం రాత్రి 9 రోజుల దూర ప్రయాణం, హాలిడే పాకేజీలు