జైపూర్ భాంగర్ అభనేరి సందర్శనా టూర్ పాకేజీలు, వన్ డే ట్రిప్,