జైపూర్ సంగనేర్ టోంక్ పర్యటన టూర్ పాకేజీలు, డే ట్రిప్