జైసల్మేర్ ఖురి వన్ డే టూర్ పాకేజ్ కార్, సైట్ ట్రిప్ ఇటినెరరీ