జోధ్పూర్ మండోర్ సందర్శనం, వన్ డే సిటీ టూర్ పాకేజీలు