జోధ్పూర్ సందర్శనా టూర్ పాకేజీలు, వన్డే స్థానిక నగర ట్రిప్