జోధ్ పూర్ బల్సాంద్ సందర్శనా టూర్ పాకేజీలు, వన్ డే ట్రిప్