డార్జిలింగ్ మరియు గాంగ్టక్ లతో లచుంగ్ విహారం - ఫోర్ వీల్ డ్రైవ్ ఇండియా