తాజ్ మహోత్సావ్ తేదీ, తాజ్ మహోత్సవ్ ఫెస్టివల్ టూర్ ఇటినెరరీ