తెడ్డం టూర్ ప్యాకేజీలతో తడియాండమోల్ ట్రెక్, ట్రెక్కింగ్ హిమాలయాస్ ట్రిప్