నార్జిరా మరియు నవ్గావ్ నేషనల్ పార్క్, ఆరెంజ్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా - ఫోర్ వీల్ డ్రైవ్ ఇండియా