నేపాల్ బౌద్ధ తీర్థయాత్ర టూర్ పాకేజీలు, లుంబినీ టెంపుల్ సర్క్యూట్ మొనాస్టరీ