భిటార్కనిక, సిమ్ప్లిపాల్ మరియు నందాన్కానన్ జూ పార్క్ - ఫోర్ వీల్ డ్రైవ్ ఇండియా