భూటాన్ తీర్థయాత్ర టూర్ పాకేజీలు, బుద్ధ దర్గానేమా విగ్రహం