భూటాన్ లున్ట్ట్ ట్రెక్ టూర్ పాకేజీలు, సాహస ట్రెక్కింగ్ ట్రిప్