రణధంబోర్, నేషనల్ పార్క్ పాకేజీలు, ఇటినెరరీతో గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ పర్యటన