వైల్డ్లైఫ్ పాకేజీస్ ఇండియా, హాలిడే ట్రిప్ తో గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్