సింగాలిలా ట్రెక్ టూర్ పాకేజీలు, ట్రెక్కింగ్ హిమాలయాస్ ట్రిప్