అమ్రిత్సర్ మరియు లెహ్ - ఫోర్ వీల్ డ్రైవ్ ఇండియాతో గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్