హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ నుండి ఆగ్రా టూర్ ప్యాకేజీల నుండి అదే రోజు తాజ్ మహల్ ట్రిప్