ఉదయపూర్ హల్దిఘాటి సందర్శన, వన్ డే సిటీ టూర్ పాకేజీలు