నేచర్ టూర్ పాకేజీస్, హాలిడే వెకేషన్ ట్రిప్ ఇండియా, ఆపరేటర్స్