గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ కేరళ, టూర్ పాకేజీస్, హాలిడే ప్యాకేజీ ఫర్ ఫ్యామిలీ