సాహస టూర్ పాకేజీలు, హాలిడే వెకేషన్ ట్రిప్ ఇండియా, ఆపరేటర్స్