ដំណើរកំសាន្តនិងការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដំណើរកម្សាន្តថ្ងៃឈប់សម្រាកដំណើរការអ្នកដំណើរ - រថយន្តបួន